هنر همیشه بر حق بودن

هنر همیشه بر حق بودن استعداد ذاتی ماست. ما اغلب می‌دانیم که چطور در بحث‌ پیروز شویم. اما اسلحه اصلی ما، در پستوها پنهان است.

ادامه نوشته

تاریخ شفاهی عکاسی

اختراع دوربین، یک دریچه بود. برای دیدن و منتظر ماندن. برای مکث. اول نقاشان را نجات داد؛ از به تصویر کشیدن دنیایی که قبلا وجود داشت.

ادامه نوشته